Güneş Enerjisi


GÜNEŞ ENERJİSİ

Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi

giderek artmaktadır. Enerji, uygarlığımızın temel girdisi olup, üretim ve tüketimi, kalkınma

ve gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılan en geçerli göstergelerdendir.

 

Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucu

alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Zira klasik

yöntemlerle yapılan, özellikle fosil yakıt kaynaklı enerji üretim ve tüketimi, doğada onarılması

imkansız zararlara yol açmaktadır. Dünyadaki yaşanabilir ortamın korunması,

iklim değişikliğinin sebep olduğu zararlı etkilerin yanı sıra, enerji üretim ve tüketiminden

kaynaklanan çevre tahribatının azaltılması gibi konular tüm insanlığa sorumluluk

yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin

yapılması, enerji üretimi teknolojilerinde ve kaynak seçiminde çevresel etkilerin

öncelikle dikkate alınması enerji kullanımında verimliliğe azami özenin gösterilmesi

gibi hususlar giderek öncelik ve ağırlık kazanmaktadır.

 

Bu nedenle, küresel ölçekte çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine sebep olan klasik fosil

yakıt kaynaklı enerji üretim sistemleri ve geleneksel üretim teknolojileri yerine, çevresel

etkileri daha az olan, sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik sağlayan enerji kaynaklarını

bulmak ve yeni teknolojiler geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Hem fosil kaynakların

sınırlı ve yerine yenisi konulamayacak bir enerji kaynağı olması, hem de üretim ve

tüketim yöntemlerinden kaynaklanan çevre kirliliği, yenilenebilir, sınırsız ve çevreye

uyumlu kaynak ve teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir.

Güneş enerjisinin de dahil olduğu yenilenebilir enerji kaynakları bu nedenle önem kazanmıştır.

Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu

olması gibi nedenler ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay bir şekilde

yaygınlaşabilecek durumdadır. Diğer enerji kaynaklarına göre kurulum maliyetlerinin

yüksekliği, düşük verim, düşük kapasite faktörü ve benzeri bazı teknolojik ve ekonomik

zorlukların aşılması, güneş enerjisini gelecekte daha da cazip hale getirecektir.

Türkiye, güneş enerjisi konusunda son derece elverişli bir konumda olmasına rağmen

sahip olduğu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır.


 

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında potansiyel ve üretim teknolojileri

bakımından farklı ve önemli bir yeri olan güneş enerjisi sistemleri, kullanılan teknolojiler,

Dünya ve Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli, bu konudaki gelişmeler, maliyet,

mevzuat, teşvik ve finansman konularına ve ayrıca daha fazla bilgi almak isteyenler

için geniş bir kaynakça bölümüne yer verilmiştir. Türkiye’nin güneş enerji potansiyelini

kullanma derecesi, ilgili mevzuat, teşvik ve finansman konuları araştırılmış, ülkemizin

güneş enerjisinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanması hakkında değerlendirme

ve önerilerde bulunulmuştur.

güneş enerjisiGüneş enerjisi, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden

açığa çıkan ışıma enerjisidir. Termonükleer bir reaktör olan güneşten çeşitli

dalga boylarında (62 MW/m2) enerji yayılmakta ve güneşin bütün yüzeyinden yayılan enerjinin sadece

iki milyarda biri yeryüzüne gelmektedir. Dünya’ya güneşten, 150 milyon km kat ederek gelen enerji,

dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin yaklaşık 15 bin katıdır.

 

Güneş enerjisinin atmosfer dışındaki ışınım değeri yaklaşık 1.370 W/m2‘dir. Güneş

enerjisinin yeryüzündeki dağılımı dünyanın şekli nedeniyle büyük farklılıklar göstermekte

olup, dünyaya gelen ortalama güneş enerjisi 0 – 1.100 W/m2 mertebesindedir.

Güneş radyasyonunun enerji olarak % 46’sı spektrumun kızılötesi bölgesinde, % 45’i

görünür ışık bölgesinde geri kalan yüzdesi de mor ötesinde bulunur.


 

Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşmaz, % 30 kadarı dünya atmosferi tarafından

geriye yansıtılır, % 50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Güneşten gelen

ışınımının % 20’si ise, atmosfer ve bulutlarda tutulur. Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı

yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına

da bu ısınma neden olur. Yer yüzeyine gelen güneş ışınımının % 1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş

ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez,

yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır. Dünya’ya gelen bütün güneş ışınımı, sonunda

ısıya dönüşür ve uzaya geri verilir.

 

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra

hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri, teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından

düşme göstermiş ve güneş enerjisi çevresel bakımdan temiz bir enerji kaynağı

olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır?


Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza ulaştırırlar.

Güneşten gelen bu enerjiyi kullanarak elektrik üretme amaci ile güneş panelleri, başka bir deyişle fotovoltaik paneller kullanılır.

Güneş panelleri yani Fotovoltaik paneller , birçok solar hücreden oluşur. Bu hücreler silikon adı verilen ve dünyamızda çokça bulunan elementlerden yapılır.Herbir hücre, aynen pillerde de olduğu gibi, elektrik akimi yaratmak için bir pozitif ve bir negatif katmandan oluşur.

Güneşten gelen fotonlar güneş panelinin üzerinde bulunan bahsettiğimiz bu hücreler tarafından emildiklerinde, açığa çıkan enerji elektronların özgürce hareket etmelerine yol açar.

Elektronlar panelin alt kışıma doğru yol alır ve bağlantı kablosundan dışarı çıkarlar. Elektronların bu akımına elektrik denir.

İstenilen enerji miktarına göre solar hücreleri bir araya getirip birçok farklı alanda kullanmak ve enerji üretmek mümkündür. Kullanılan panelin boyutu yapılacak ise göre değişse de, işleyiş prensibi aynidir.

 

Fotovoltaik sistemlerin güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiğini bilmekteyiz. Fakat bu şekilde elektrik üretmek için sadece güneş panelleri yeterli değildir. Bir fotovoltaik sistem güneş panelinin dışında birçok cihazın bir arada kullanılmasını gerektirir.

Aşağıda bir fotovoltaik sistemde olması gereken bileşenleri ve görevlerini görebilirsiniz.

 


1. Güneş Panelleri: 

 

Fotovoltaik sistemi ana bileşenidir. Güneşten gelen enerjisi elektrik enerjisine çevirmekle görevlidirler.  Bir güneş paneli seçerken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

Fiyatı: Bir güneş panelinin fiyatı büyüklüğüne, dayanıklılığına ve çeşidine göre değişiklik gösterir. Ayrıca farklı firmaların farklı kalitedeki ürünleri de fiyat açısından farklılık gösterir. Aşağıdaki linkte çeşitli firmaların çeşitli büyüklükteki panellerinin fiyatlarını görebilirsiniz.

 

Büyüklüğü: Bir solar panelin büyüklüğü veya yüzey alanı onun ne kadar vat üreteceğini doğrudan etkiler. Solar panel büyüklüğünün yani sıra panelin çeşidi baksa bir değişle teknolojisi de vat değerini doğrudan etkiler. Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleye göz atabilirsiniz.

 

Dayanıklılığı: Anlaşıldığı gibi bir solar panelin özellikleri birbirleri ile bağlantılıdır. Ayni şekilde bir panelin dayanıklılığı doğrudan fiyatını etkiler ve yine doğrudan panelin teknolojisine bağlıdır. Ayrıca daha kaliteli ürünler daha dayanıklı ve uzun omurludur. Uzun omurlu güneş panelleri yatırımın geri dönüşü açısından tercih edilmelidir.

 

Çeşidi: Solar panellerin üretiminde değişik teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, bir solar panelin fiyatını, büyüklüğünü ve dayanıklılığını doğrudan etkiler. Yeni teknolojilerin güneş enerjisi üretme performansı daha yüksektir. Yani ayni yüzey alanından daha fazla enerji üretirler. Fakat bu özellikleri fiyatlarının yüksek olmasına yol acar.

 


2. Inverter(çevirici):

 

Inverter bir fotovoltaik sistemin önemli bileşenlerinden biridir. Görevi Doğru akimi alternatif akıma çevirmektir. Güneş panelleri tarafından üretilen enerji doğru akimdir. Doğru akıma bir başka örnek ise pillerdir. Buna karşılık şehir şebekesinden gelen akim alternatif akimdir.

 

 

 

Bir inverterde bulunması gereken önemli özellikler aşağıda sıralanmıştır:

 

Otomatik açma/kapama: Bu özelliği sayesinde bir inverter evdeki enerji kullanımını algılayıp otomatik olarak kendini acar. Buna karşın herhangi bir enerji kullanımı olmaması durumunda ise kendini otomatik olarak kapar. Böylece fazla enerji harcamaz ve tasarrufa yardımcı olur.

 

Pil Şarj Etme: İnverter kendi enerjisini kendi pilinden sağladığı için, kendi kendine şarj etme özelliği kullanım acısından büyük bir kolaylık sağlar. Böylece inverter solar panelden gelen enerjinin küçük bir bölümünü kendini şarj etmek için kullanır. Böylece kendi kendine pili azaldığı zaman şarj olur.

 

Güç Arttırma: Bilindiği gibi çamaşır makinesi gibi büyük cihazlar diğer cihazlara göre daha fazla güç tüketirler yani güç gereksinimleri fazladır. Güç arttırma özelliği olan bir inverter gerektiğinde çıkış gücünü arttırarak bu cihazların düzgün bir şekilde çalışmasını garanti eder.

 

Bu özelliklerin dışında bilinmesi gereken bir başka önemli nokta ise inverter çeşitleridir. Inverterler iki temel başlık altında incelenebilir.

 

1. Şehir şebekesine bağlı solar sistemler için senkronize inverter:  Bu inverterler solar panellerden aldıkları enerjiyi evi şehir şebekesinden gelen dağıtım kutusuna iletirler. Böylece bu enerji normal olarak ev içinde kullanılabilir.  Bunun dışında bu inverterler ayni zamanda üretilen enerjinin şehir şebekesine satılmasını da sağlar. Kanunlara ve uygulamalara göre üretilen enerji kadar para elektrik masraflarından düşülür.

 

2. Şehir şebekesine bağlı olmayan solar sistemler için bağımsız inverter: Şehir şebekesinin olmadığı veya şehir şebekesinin kullanılmak istenmediği durumlarda güneş panellerinden alınan enerjiyi doğrudan evdeki prizlere ileten inverter çeşididir.

 

Inverter üreten firmalar arasında en bilinenleri ve en kaliteli olanlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 

Beacon Power

Exeltech

Fronius

SMA

PV Powered

Xantrex

 


3. Pil:

 

Fotovoltaik sistemler üretilen elektrik enerjisini depolamak için pile ihtiyaç duyar. Böylece gün boyunca depolanan enerji herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 

Arabalarda kullanılan pillerden farklı olarak, fotovoltaik sistemler lead-acid deep cycle denilen şarj edilmede meydana gelebilecek duraklamalara daha toleranslı piller kullanır.

 

Böylece güneş paneline düşen güneş ışığında meydana gelebilecek aksamalar (gölgelenme, panelin açısının değişmesi gibi) pillerin şarj edilmesini olumsuz etkilemez.

 

Bir fotovoltaik sistemin pilleri sisteme orantılı olarak değişir. Yüksek enerji üreten sistemlerde bu enerjinin depolanmasını sağlayabilmek için fazla miktarlarda pil kullanılabilir. Bunun yanında bir evin elektrik ihtiyacını karşılamada daha az miktarda pil yeterli olacaktır.

 

4. Şarj Denetleyicisi:

 

İsminden de anlaşıldığı gibi şarj denetleyicisi pillerin şarjlarını kontrol etmek için kullanılır. Solar panel ile pil arasına yerleştirilir.

 

 

 

Böylece solar panel den pile giden şarj miktarını ayarlar. Eger pil dolu ise solar panelden pile giden bağlantıyı keser ve pilin fazla şarj olmasını,  bozulmasini,ömrünün kısalmasını engeller. Bu olaya voltaj regülasyonu denir.

 

 

 

Aşağıdaki videoda güneş panellerinin çalışma şekli gösterilmektedir.

Çevre Bilinci


Yeşil Ev (Çevreci Bina) Nedir?

Solar Villa

Yapılan araştırmalarda, elektriğin yaklaşık yüzde % 60’ı, kullanılan içme suyunun yaklaşık % 15’i binalarda tüketilmekte olup, binalardan kaynaklı sera gazı üretimi ise yaklaşık yüzde 30 oranında oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında binaların tüketim miktarları önemli rakamlara ulaşmaktadır. Bu gözle bakan yatırımcı veya daha doğal ortamda yaşamını sürdürmek isteyen çevreci bireyler %30-35 oranında daha az enerji, daha az doğal gaz ve daha az su tüketen atık maliyetlerini % 50-90 oranında azaltan çevreci binaların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Küresel ısınma ve çevre kirliliği arttıkça, doğanın bize sağlamış olduğu doğa ürünü kaynaklarda hızla azalarak canlıların sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Gün geçtikçe her alanda yaşanan bu sıkıntıların önüne geçebilmek için yapı sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla çevre dostu binaların yapılması fikri oluşturulmuştur.

Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil ev olarak tabir edilen çevreci binalar ortaya çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil evler veya çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır. Bu tür yapılara "yeşil ev" , “çevreci bina” ünvanını veya özelliğini; yer seçimi, tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir. Yeşil evler aynı zamanda Çevreci Akıllı Evler olarak da adlandırılmaktadır.


Çevreci akıllı evler ise; konforun yanı sıra, evlerin çevreye olan etkilerinin de ön planda tutulduğu evlerdir. Bu evlerde en az atık oluşumu planlanmış ve oluşan atıklarında yeniden kullanımı ve geri dönüşümü yapılarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam standart donanımların otomasyonundan, evin kendisi için gereken enerji ve temiz su kaynağı oluşturması, oluşan atıkların geri dönüşümlü olarak kullanılmasını sağlayabilecek çok geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Enerji tasarrufunun ve doğal enerji kaynaklarının kullanımının ön planda tutulduğu binalarda, ısıtma ve havalandırmada kullanılan enerji yarı yarıya düşürülebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre yapılar, dünyada enerjinin yaklaşık üçte birinin kullanmaktadır.

Yeşil ev veya çevreci bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma, yenilebilir enerjinin kullanımı ve konforlu bir yaşam ortamı ve aynı zamanda gelecek için temiz bir çevre bırakma özlemi hedeflenmektedir.  Bu binaların yatırım maliyeti standart yolla inşa edilen yapılardan % 10-20 fazla olmasına rağmen, enerji kullanımında sağlanan tasarruf sayesinde çevreci yapılar kısa sürede kendilerini amorti edebilecek özelliklere sahiptir. Enerji verimliliği olan yeşil evlerin ilk yatırım maliyetleri yüksek olsa da işletme giderleri daha ucuzdur ve satarken daha pahalıya ve kolay satılabilmektedir. Bu çevreci evler çevrenin ve geleceğin korunması açısından her geçen gün önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda burada yaşamını sürdüren veya bu çevreci yaşam alanlarında yetişecek olan yeni nesiller daha çevreci ve tam donanımlı görsel çevre eğitimi alarak büyüyeceklerdir. Gördükleri ve kazanacakları çevreci davranışları yaşam boyunca kullanarak sonraki nesillere aktaracaklardır. Çevreci yeşil evleri diğer yapılardan ayıran birçok faktör bulunmaktadır. Bu evlerde ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için yenilenebilir enerji çözümlerinden yararlanılmaktadır.

Tasarımlar, doğal ışıktan maksimum yararlanacak şekilde dizayn edilmektedir. Binada ya da bahçesinde bulunan bitkiler, suyu az tüketen türlerden seçilmektedir. Bahçe sulamasında evsel atık suların arıtmasından sonra temizlenmiş sular kullanılmaktadır. Bu durum bile su tasarrufu veya suyun düzenli kullanılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Tasarruflu ampuller, tasarruflu musluklar, duş başlıkları ve akıllı klozetler kullanılmaktadır. Isı pompalarıyla 75 metre derinlikteki toprak ısısı bina içine taşınabilmektedir. Bu binaların inşa edileceği araziler seçilirken bazı özel kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Tarım arazilerine, tarihi alanlara ve ekolojik dengeyi bozacak bölgelere çevreci yeşil evler yapılmamaktadır. Ülkemizde bir çok kentsel tasarımda ormanlık alanın bir kısmı katledilerek binalar veya turistik tesisler inşa edilmektedir.


Kalan diğer ormanlık ise reklam veya tanıtım olarak çevre adı altında yansıtılmaktadır. Binaların inşaatı sırasında, daha az yakıt harcanmasını sağlamak için hafriyatı en aza indiren yöntemler kullanılmaya çalışılmaktadır. İnşaat artıkları çeşitli yöntemlerle yeniden değerlendirilerek çevre kirliliği en aza indirilmektedir. Yapıların inşasında hafriyat ve yıkıntı atıkları çevre açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu atıkların bertaraf edilmesinde yerel yönetimler yönünden olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu atıkların döküleceği alanın belirlenmesi ve bu alanda yaşanan kötü görüntüler ve çevre kirlilikleri açısından zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Çevreci yeşil evlerin inşaatında bu tür atıkların mümkün olduğunca değerlendirilmesi bu tür zorlukların ve sıkıntıların önüne geçmektedir. Çevreci malzeme seçimi ve yapım tekniğinde çevreci yaklaşımlar uygulanmaktadır. Tükenme tehlikesi olmayan ve mümkün olduğunca yakın mesafelerdeki kaynaklardan temin edilen malzemeler tercih edilmektedir. Ayrıca bina yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde insan sağlığı açısından tehlikeli olmayan doğal malzemelerin seçimine özen gösterilmektedir. Özellikle atık gazlar içermeyen boyaların seçilmesi ve halı kullanılmaması, bina içerisindeki hava kalitesinin daha yaşanılabilir durumda olması amaçlanmaktadır.

 


1.1.Yeşil Evlerin (Çevreci Binaların) Faydaları

• Kentsel yaşam alanlarına değer katması

• Yapının ekonomik değerini artırması

• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi

• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması

• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması

• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması

• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma

• Güneş enerjisinden yaralanma • Rüzgar enerjisinden faydalanma

• Doğal ışıktan yaralanma • Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaları azaltması

• Enerji tasarrufu sağlaması

• Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi

• İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılması

• Geri dönüştürülebilir atıkların kullanılabilmesi.

 

1.2.Yeşil Evlerin (Çevreci Binaların) Uygulama Özellikleri

• Tasarım aşamasında yeşil ev standartları ile projelendirme, basit ve yenilikçi çözümle ile yapım maliyetlerinin optimize edilmesi

• Doğal çevre ile uyumlu bir yapılanma

• Hafriyatın minimuma indirilmesi ve atık malzemenin kullanılmasına yönelik tasarım

• Yeşil çatı

• Etkili yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufunun sağlanması, ses ve ısı yalıtımının oluşturulması

• Doğal ışık ile aydınlatmayı binanın içinde olabildiğince kullanabilecek bir mimari

• HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sisteminde etkili çözümler

• VOC (volatile organic compound - uçucu organik bileşik) değeri düşük yapı malzemelerinin ve dekorasyon ürünlerinin kullanılması

• Fotovoltaik panel sistemleri ile güneş enerjisinin kullanılması

• Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj yapılması

• Atık malzemelerden dönüştürülerek üretilen yapı malzemelerinin kullanılması

• Harekete duyarlı sensörler ile havalandırma ve ışıklandırma • Binanın kendi elektriğini üreten sistemlerin kurulması

• Yer altı ısı kaynağının kullanılması (Ground Source Heat Pump System - GSHP)

• Güney cephede trombe duvarı uygulamaları ile kışın ısı ihtiyacının yarısının güneşten sağlanması (http://www.cevreonline.com/cevreci/yesilbinalar.htm) .


Güneş Enerjisi Fosil enerji kaynaklarında meydana gelen azalma, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi; ulaşılması kolay, temiz, güvenilir ve kurulumdan sonra neredeyse hiç bakım ve yatırım gerektirmeyen yönüyle geleceğin vazgeçilmez ana enerji kaynağı olmaya adaydır. Güneşten elde edilen enerjiyle bir evin bütün elektrikli eşyalarını çalıştırabilir, sokak lambalarını aydınlatabilir, mobil cihazları kapalı mekânlara bağımlı olmadan şarj edebilir, gelişmiş sistemleriyle arabaları çalıştırabiliriz.

Dünyada ve ülkemizde güneş enerjisi kullanımıyla ilgili çalışmalar son yıllarda artmış olmasına rağmen, dünyanın hiçbir ülkesinde yeterince yararlanılan bir enerji kaynağı değildir. Türkiye’de birçok proje yapılmış ve bu projelerin sonucunda birden fazla güneş evi kurulmuştur. Ancak bu çalışmalar yaygınlaştırılamamıştır. 5 Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Resim 2.1: Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası ( www.eie.gov.tr )

Yeşil ev projemiz tasarımında güneş enerjisinden; güneş kolektörü ile termal enerji, fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi amaçlanmıştır. 2.1.Fotovoltaik Panellerden Elektrik Eldesi; Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere "Fotovoltaik Sistemler" denir. Güneş enerjisini DC (doğru akım) elektrik enerjisine çeviren ekipman, güneş pili olarak da bilinen fotovoltaik panellerdir. Fotovoltaik sistemlerde fotovoltaik panellerin yanı sıra, akü, şarj regülatörü, solar evirici ve şalt ekipmanı bulunur. Aküler elektrik enerjisi depolamada kullanılırken, şarj regülatörleri akülerin şarj kontrolünü sağlar. Solar eviriciler, fotovoltaik panellerde üretilen DC elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine çevirir. Sistemdeki şalt ekipmanı, sistemin enerji üretimini, dağıtımını, kontrolünü ve güvenliğini sağlar. Fotovoltaik sistemler; şebeke bağlantılı (on-grid) sistemler ve şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler olarak ikiye ayrılır.

 

Son Haberler

Rus Fosil Yakıt Devi Güneşe Yatırım Yapacak

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklama ile şaşırtan Saudi Aramco'nun ardından bir şaşırtıcı haber de Rus petrol ve doğalgaz ihracatında dev isimlerden biri olan Viktor Vekselberg'den geldi.

Devamını oku...

California Eyaleti Rekor Kırdı

GTM Research ve SEIA'nın yaptığı araştırmaya göre ABD'nin California Eyaleti tek başına gerçekleştirdiği güneş yatırımları ile İngiltere, Belçika, İspanya, Hollanda ve Avustralya'yı geride bıraktı.

Devamını oku...

Artık Sır Değil

Çatı için Solar Panel 

 Evinize kuracağımız bir güneş enerjisi sistemi ile dilediğiniz miktarda elektrik enerjisi sağlayabilirsiniz. 

Daha Fazlası...

 

Bize Ulaşın

Home
De-sign Solar
Kopuz Cad. No:53/A
48420 ORTAKENT/BODRUM
Phone
+90 (252) 358 65 05 / 56 02
Email
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Facebook Twitter Linked GPlus